Friday, 4 March 2011

contoh fail meja ppm

               
F A I L  M E J A 
PELAPORAN TUGAS HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17
NAMA ORGANISASI : SEKOLAH KEBANGSAAN SERI
                                        DUYONG MELAKA.
UNIT PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN MELAKA
Text Box: Nama : PN. NURAINI BINTI AHMAD 

Jawatan : PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17
NAMA AGENSI         :        SEKOLAH KEBANGSAAN SERI DUYONG
ALAMAT                 :        KAMPUNG PERMATANG DUYONG 75460 MELAKA
NO. TELEFON         :        06-2686594
N0. FAKS               :        06-2686594
E-MAIL                   :        -


MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA                              :        PN. NURAINI BINTI AHMAD

JAWATAN HAKIKI             :        PEMBANTU PENGURUSAN MURID
         
GRED JAWATAN               :        N17

UNIT                               :        PRASEKOLAH

TARIKH MEMEGANG
JAWATAN                        :        09.08.2005

TARIKH PENEMPATAN      :        16.08.2005

1.0      Rukun Negara

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
MENDUKUNG CITA-CITA HENDAK

Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya , memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmoni
2.0      Falsafah Pendidikan Kebangsaan

“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara ”.

3.0      Matlamat Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan , mengusai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah.

4.0      Teras Pendidikan


Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri
Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan
Pembangunan Negara
Berpegang teguh kepada ajaran agama


5.0      Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.


6.0      Objektif  Kementerian Pelajaran Malaysia

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia,
Berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan
Kemajuan Negara.
Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara
Malaysia.


7.0      Nilai Teras  Kementerian Pelajaran Malaysia

Berakhlak mulia
Amanah
Rajin
Ikram
Berilmu
Berfikir


8.0      Matlamat Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.9.0      Objektif Pendidikan Prasekolah
Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif
untuk menjadi warganegara yang patriotik.
Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan
memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.
Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk
berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa penghantar
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras
dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.
Mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan seharian untuk
murid beragama islam.
Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.
Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran
menyelesaikan masalah.
Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial.
Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikan
amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.
Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai
keindahan alam dan warisan budaya.10.0     Kandungan Kurikulum Prasekolah


Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut:

Bahasa dan Komunikasi.
Perkembangan Kognitif.
Kerohanian dan Moral.
Perkembangan Sosioemosi
Perkembangan Fizikal.
Kreativiti dan Estitika.


11.0     Fungsi Unit Pendidikan Prasekolah

Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di
sekolah-sekolah negeri Melaka dari segi pengurusan dan
kurikulum.

Mengenal pasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga
pengajar ( Jurulatih Utama/Guru/TOT ) semua sekolah
berprasekolah yang terlibat dalam program peluasan prasekolah.

Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan
pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan
pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah.

Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual
dan peruntukan yang telah ditetapkan.


12.0     Objektif  Unit Pendidikan Prasekolah

Menentukan system pengurusan yang cekap berkualiti dan
berkesan.
Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanak-kanak
miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan+
63
kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau
lain-lain agensi kerajaan.
Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti
prasekolah.
Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri Melaka berada
pada tahap yang terbaik.
15.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Sektor               :           Sektor Pengurusan Sekolah          
Jawatan                        :           Pembantu Pengurusan Murid N17


Tugas Pegawai  Atasan
Yang Ada Hubungan

_____________________________________________

Guru Besar
Meluluskan semua program  dan aktiviti
Pengurusan prasekolah diperingkat sekolah.

Guru  Penolong Kanan
Memantau perlaksanaan program  dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Mengurus, merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah diperingkat sekolah.

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Mengurus , merancang urusan kemasukan data  dan pendaftaran murid.

Guru  Prasekolah
Merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah

Tugas & Tanggungjawab
Membantu pentadbiran pengurusan prasekolah
_____________________________

Membantu pengurusan
Pengajaran dan
Pembelajaran murid
Prasekolah.


Membantu pengurusan
Penyediaan
Makanan ,mengurus dan
Membersih.


Membantu  urusan penjagaan
Hal ehwal murid.


Kuasa Yang Diberi


________________________________

Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan.

Mengambil  tindak ikut terhadap arahan yang diberikan.Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan
Guru  Dari Sekolah yang Sama

_______________________________________

Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah.

Pembantu Tadbir

Membantu urusankewangan


16.0 Bidang Tugas

16.1   Pengurusan Pentadbiran Kelas Prasekolah.


Tugas pegawai atasan
Yang Ada Hubungan
___________________________
Guru Besar

Guru Prasekolah

Tugas & Tanggungjawab


_______________________________________________________________________________________________
Pendaftaran murid prasekolah
Penyediaan makanan
Mengurus kebersihan murid
Mengurus fizikal dan keceriaan kelas
Pengurusan kesihatan murid
Pengurusan aspek keselamatan
Pengurusan penyediaan BBM
Pengurusan membantu P&P
Pengurusan penyusunan fail dan rekod
Pengurusan stok dan inventori
Pengurusan surat menyurat


16.2   Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Murid   
           Prasekolah.
Tugas pegawai atasan yang ada hubungan
__________________________
Guru Besar

Guru Prasekolah

Tugas & Tanggungjawab

_________________________________________________________
*Membantu guru prasekolah merancang aktiviti
bimbingan dan asuhan.
*Membantu menimbulkan suasana yang selesa , selamat
dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan
asuhan.
*Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin
tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan
murid prasekolah.
*Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi
murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.
*Membantu memilih  dan menyediakan bahan-bahan
serta  peralatan yang sesuai dengan keperluan
kesediaan dan perkembangan murid prasekolah.
*Membantu mengawas dan menjaga keselamatan,
kesihatan dan keselesaan murid samada didalam atau
diluar kawasan sekolah semasa murid-murid
berkenaan dibawah jagaannya.
*Memberi bantuan kepada murid-murid dan
mendampingi mereka semasa menjalankan
aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka
  dapat melibatkan diri secara aktif.
*Membantu guru prasekolah dalam penyediaan
pengajaran  dan pembelajaran.16.3     Pengurusan Penyediaan Makanan / Mengemas dan 
           Membersih.


Tugas pegawai atasan yang ada hubungan
___________________________
Guru Besar

Guru Prasekolah

Tugas & Tanggungjawab


_______________________________________________________
Menyedia  dan menghidang makanan dan minuman
yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid
parasekolah.


Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan,
piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek,peti ais
dan sebagainya.


Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas
kelas termasuk menyapu, mengunci  dan menjaga
kebersihan kelas. 


Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru
menyusun alat dan bahan pengajaran didalam kelas.
16.4     Pengurusan Penjagaan Hal Ehwal Murid.

Tugas Pegawai  Atasan
Yang Ada Hubungan
___________________________
Guru Besar.

Guru Prasekolah

Tugas & Tanggungjawab

_____________________________________________________
Melayani  karenah  murid-murid prasekolah dan
menolong memastikan murid-murid sentiasa
berkeadaan bersih .

Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi
tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri.

Menyambut kedatangan murid-murid semasa
menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid
keluar kelas dalam keadaan selamat.

Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan
membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam
keadaan sihat dan bersih .

Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan
dan kemudahan prasekolah.

  Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa
  Ketiadaan guru prasekolah.   Proses Kerja / Carta Aliran Kerja / Senarai Semak
Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
17.1      Pendaftaran Murid 
i )    Proses Kerja Pendaftaran Murid
Aktiviti
17.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
17.1.1
PENDAFTARAN MURID
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima senarai nama murid
yang berjaya.
GB / Guru2. Menyemak dan melengkapkan     maklumat murid.
Guru3. Merekod maklumat dalam Buku
Rekod Pendaftaran Murid dan 
Buku Rekod Kedatangan.
Guru4. Menyimpan maklumat murid dalam fail.
Guru5. Menghantar sesalinan ke
pejabat.
Guru
Penyediaan Makanan 

i )    Proses Kerja Penyediaan Makanan
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.2
PENYEDIAAN MAKANAN
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Berbincang dengan guru tentang   
menu harian.
Guru2. Merancang pembelian bahan-
bahan yang diperlukan
Guru
Rujuk pekeliling perolehan


3. Mendapatkan kelulusan    perolehan
GB4. Membuat pesanan bahan yang     diperlukan
Guru5. Menerima barang-barang yang    dipesan.
Guru6. Mengenalpasti barang yang    diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan
Guru7. Merekodkan penerimaan.
Guru8. Menyediakan makanan mengikut
menu yang telah ditetapkan.
Guru9. Menghidangkan makanan kepada
murid.
Guru10. Membersihkan semula semua      peralatan/persekitaran.
Guru11. Menyusun semula peralatan
yang telah digunakan ke tempat
asal.
GuruText Box: MULA
Merancang menu harian dengan guru
 
Merancang pembelian bahan
 
Pesanan
 
Menerima barang-barang pesanan
 
Menepati speksifikasi
 
Tidak
 
Dapatkan semula
 
Merekod penerimaan
 
Menyediakan makanan
 
Menghidangkan makanan
 
Membersihkan peralatan
 
Menyusun semula peralatan/ persekitaran
 
TAMAT


iii )    Senarai Semak Penyediaan Makanan
Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Merancang menu harian dengan guru2

Merancang pembelian bahan
3

Membuat pesanan
4

Menerima barang-barang pesanan
5

Menepati speksifikasi 
 6

Merekod penerimaan
7

Menyediakan makanan
8

Menghidangkan makanan 
 9

Mengemas semula peralatan/ persekitaran
10

Membersihkan peralatan
11

Menyusun semula peralatan
Mengurus Kebersihan Murid

i )    Proses Kerja Mengurus Kebersihan Murid

Aktiviti
18.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
18.1.2
MENGURUS KEBERSIHAN MURID
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Berbincang dengan guru tentang
aspek kebersihan yang perlu
diberi perhatian.
Guru2. Memerhati setiap aspek
kebersihan murid.
Guru3. Membimbing murid tentang cara  
menjaga kebersihan .
Guru4. Membuat pemantauan  berterusan.
Guru

Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas

i )    Proses Kerja Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.4
PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru.
Guru
2. Berbincang dengan  guru tentang
kebersihan fizikal dan keceriaan
kelas.
Guru3. Mengenalpasti kawasan yang
perlu diambil tindakan di dalam
dan luar kelas dari pelbagai
aspek.
Guru4. Pemantauan dan pemerhatian
tentang arahan yang diterima
Guru5. Pemantauan berterusan     dilaksanakan.
Guru
iii )    Senarai Semak Pengurus Fizikal Dan Keceriaan Kelas

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Berbincang dengan guru
3

Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan kelas.
4

Pemantauan guru5

Memastikan kelas bersih dan ceria


 
 6

Pemantauan berterusan

Pengurus Kesihatan
i )    Proses Kerja Pengurusan Kesihatan
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.5
PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru     
tentang  penekanan aspek
kesihatan.
Guru2. Berbincang dengan guru tentang
aspek kesihatan yang perlu diberi
perhatian.
Guru3. Menyemak rekod kesihatan
murid dan fail peribadi.
Guru4. Mengenalpasti tahap kesihatan
murid.
Guru5. Membimbing murid yang
menghadapi masalah kesihatan.
Guru6. Pemantauan berterusan
dijalankan.
Guru
iii )    Carta Aliran Pengurusan Kesihatan

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru tentang aspek kesihatan.
2

Membuat perbincangan dengan guru
3

Menyemak rekod kesihatan murid
4

Mengenalpasti tahap kesihatan murid
5

Membimbing 
 6

Pemantauan berterusan
Pengurusan Aspek Keselamatan
i )    Proses Kerja Pengurusan Aspek Keselamatan
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.6
PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN MURID
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru.
Guru
2. Berbincang dengan guru tentang
    keselamatan murid sebelum,
semasa dan selepas sekolah.

Guru3. Sentiasa mengawasi tahap
keselamatan murid.
Guru
4. Memberi bimbingan kepada
murid tentang aspek    keselamatan.

Guru5. Pemantauan berterusan.
Guru
iii )    Carta Aliran Pengurusan Aspek Keselamatan

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Berbincang dengan guru3

Mengawasi keselamatan murid-murid
4

Pemantauan berterusan
Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar ( BBM )
i )    Proses Kerja Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.7
PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada
guru.
Guru2. Berbincang dengan guru tentang
Bahan Bantu Mengajar (BBM)
yang perlu disediakan.
Guru3. Mengenalpasti bahan yang    diperlukan untuk membina BBM.
Guru4. Menyediakan peralatan.
Guru5. Membina Bahan Bantu mengajar (BBM).
Guru
6. Perbincangan dengan guru
tentang kesesuaian BBM yang
disediakan.

Guru7. Penyerahan BBM kepada guru.
Guru
iii )    Carta Aliran Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengaja (BB )

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Berbincang dengan guru spesifikasi BBM
3

Kenalpasti bahan yang diperlukan
4

Membina bahan (BBM)
5

Serah kepada guruPengurusan Membantu P & P
i )    Proses Kerja Pengurusan Membantu P & P
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.8
PENGURUSAN MEMBANTU P & P
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru.
Guru2. Berbincang dengan guru tentang
tugasan yang perlu dilaksanakan
dalam P&P.
Guru3. Menyediakan peralatan dan
bahan yang diperlukan.
Guru4. Melaksanakan tugasan yang
diberikan.
Guru5. Mengenalpasti sejauh mana     keberkesanan dalam membantu
P&P.
Guru6. Melaksanakan tugas secara
berterusan.
Guru
iii )    Senarai Semak Pengurusan Membantu P & P

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Berbincang dengan guru  tentang  P&P dan BBM
3

Kenalpasti bahan yang diperlukan
4

Membina bahan (BBM)5

Serah kepada guruPengurusan Penyusunan Fail dan Rekod
i )    Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.9
PENGURUSAN FAIL DAN REKOD
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru.
Guru2. Mengenalpasti fail dan rekod yang
perlu disediakan.
Guru3. Mendapatkan maklumat yang
perlu difailkan.
Guru4. Melaksanakan tugasan.
Guru5. Menghantar sesalinan ke pejabat.
PK HEM6. Simpan dalam fail dan rekod.
Guru
iii )    Proses Kerja Pengurusan Penyusunan Fail dan Rekod

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Kenalpasti fail/rekod
3

Melaksanakan tugasan
4

Kemas dan lengkap
5

Hantar sesalinan ke pejabat 
 6

Simpan fail & rekod

    Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal
i )    Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal

Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.10
PENGURUSAN STOK / INVENTORI / HARTA MODAL
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru.
Guru2. Menerima barang atau peralatan.
Guru3. Menentukan spesifikasi barang
tersebut.
Guru4. Merekod stok.
Guru5. Merekod  harta modal

6. Merekod inventori pada barang
atau peralatan tersebut.
Guru7. Meletak di tempat yang
sesuai.
Guruiii )    Proses Kerja Pengurusan Stok / Inventori / Harta Modal
Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Penerimaan barang-barang
3

Menepati spesifikasi
4

Merekod stok
5

Merekod harta modal5

Merekod inventori 
 6

Letak di tempat yang sesuai
Pengurusan Surat Menyurat
i )    Proses Kerja Pengurusan Surat Menyurat
Aktiviti
19.1
PENGURUSAN PRASEKOLAH


Subaktiviti
19.1.11
PENGURUSAN SURAT-MENYURAT
Muka surat ini
 /
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan / Dirujuk
Undang-Undang / Peraturan


1. Menerima arahan daripada guru.
Guru2. Merekod surat yang diterima.
Guru3. Berbincang dengan guru tentang
tindakan yang perlu diambil.
Guru4. Menjawab surat.
Guru5. Menghantar surat kepada pihak 
yang berkenaan.
Guru6. Menyimpan sesalinan dalam  fail.
Guru
iii )    Proses Kerja Pengurusan Surat Menyurat

Bil
Aktiviti
Tindakan
Catatan

1

Menerima arahan daripada guru
2

Merekod surat terima
3

Berbincang dengan guru
4

Perlu mengambil tindakan
5

Menjawab surat 
 6

Hantar sesalinan ke pejabat
 7

Simpan satu salinan dalam fail dan menghantar kepada pihak yang berkenaan
20.0 Norma Kerja   Pembantu pengurusan Murid
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.
Bil
Jenis Kerja
Masa Diambil % Setahun
Hari
1.
Pendaftaran Murid
2
5
2.
Penyediaan Makanan
20
48
3.
Mengurus Kebersihan Murid
20
48
4.
Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Kelas
20
48
5.
Pengurusan Kesihatan
5
12
6.
Pengurusan Aspek Keselamatan Murid
8
19
7.
Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar
10
24
8.
Pengurusan Membantu P&P
7
17
9.
Pengurusan  Fail dan Rekod
3
7
10.
Pengurusan Stok/Inventori/Harta Modal
3
7
11.
Pengurusan Surat Menyurat.
2
5
JUMLAH
100
240


21.0 Senarai  Tugas Harian   Pembantu pengurusan Murid

Pegawai Hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari diletakkan diatas meja supaya mudah dirujuk.

NAMA  :………………………………………………………………………..

JAWATAN:……………………………………………………………………..

TARIKH :……………………………………………………………………….


BIL
_________
TUGAS SAYA HARI INI
____________________________________________________________

SILA LIHAT LAMPIRANCATATAN
__________________________________

1 comment:

  1. Salam,isi kandungan blog yang sangat berguna tetapi susun atur yang tidak kemas.Baiki supaya lebih kemas...he he

    ReplyDelete